TH | EN

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

การขอใบอนุญาตใหม่ มีขั้นตอนและวิธีดำเนินงานดังนี้

 1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และคำขออนุญาตตามกฎหมายอื่น
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตตาม ม.16
 3. ตรวจสอบคำขอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดภายใน 5 วัน
 4. หากไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
 5. กรณีถูกต้องหรือแก้ไขเรียบร้อยจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบต่อไป
 6. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่
 7. นายทะเบียนลงนาม อนุญาต/ไม่อนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้ง

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
 2. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับ เพศ/ยาเสพติด/ค้าหญิงและเด็ก/ ค้าประเวณี
 7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 8. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยเหตุอื่นที่มิใช่เหตุตาม (6) แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

สถานที่พักที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นโรงแรม

 • มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง
 • ผู้พักไม่เกิน 20 คน
 • มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม
 • แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่กำหนด

ประเภทของโรงแรม

โรงแรมประเภท 1 = โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก

โรงแรมประเภท 2 = โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร

โรงแรมประเภท 3 = โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา

โรงแรมประเภท 4 = โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา


อาคาร/สถานที่ตั้ง

 1. กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
 2. ความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัย
  ก. ในเขตควบคุมอาคาร ต้องมีใบอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรม (อ.5/อ.6) หรือใบรับรองการตรวจอาคาร (ร.1)
  ข. นอกเขตควบคุมอาคาร ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจอาคารจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฏหมาย
 3. สถานที่ตั้งเหมาสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและการคมนาคมสะดวก
 4. เส้นทางเข้าออกไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร
 5. ประกอบกิจการร่วมกันกับกิจการอื่นต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจนและไม่เกิดผลกระทบต่อกิจการโรงแรม
 6. ไม่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นได อันจะทำให้เกิด
  ก. ทัศนียภาพไม่เหมาะสม
  ข. กระทบต่อความมั่นคง และการดำรงอยู่ของสถานที่นั้น หรือ
  ค. ขัดต่อขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สถานที่ลงทะเบียน
 • โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารอื่น
 • การปฐมพยาบาลและส่งผู้ป่วย
 • ระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องน้ำ ห้องส้วม
 • ช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

ห้องพัก

 • โรงแรมประเภท 1 มีห้องพักได้ไม่เกิน 50 ห้อง
 • พื้นที่ห้องพัก
  โรงแรมประเภท 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม.
  โรงแรมประเภท 3 และ 4 ไม่น้อยกว่า 14 ตร.ม
 • รูปแบบห้องพักต้องไม่เหมือน หรือคล้าย หรือมุ่งหมายให้เหมือนหรือคล้ายศาสนสถานหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา

สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิด
และสามารถมองเห็นที่จอดรถได้ตลอดเวลา


ระบบความปลอดภัย

 • ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • บันไดหนีไฟ และป้ายสัญญาณต่างๆ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานบริการ

โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ห้ามมิให้มีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เว้นแต่

 • โรงแรมอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
 • สถานบริการตามมาตรา 3 (5)
 • โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนหรือในวันที่ 23 พ.ค. 51
 • โรงแรมที่ประกอบการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนหรือ ในวันที่ 23 พ.ค. 51 แต่ได้ยื่นขอภายในวันที่ 22 พ.ค. 52

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

 • ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต เท่านั้น และให้มีอายุห้าปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 19)
 • กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ยื่นรับใบแทนใบอนุญาต ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหาย หรือถูกทำลาย (มาตรา 23)

ห้ามผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดำเนินดังนี้การก่อนได้รับอนุญาต

 • เปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม
 • เพิ่มหรือลดจำนวนห้องพักในโรงแรมอันมีผลกระทบถึงโครงสร้างของโรงแรม
 • เปลี่ยนชื่อโรงแรม

(มาตรา 22)

การต่ออายุใบอนุญาต

 • ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
 • ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
  ต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตหากพ้นกำหนดให้ใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้องขออนุญาตใหม่

(มาตรา 21)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม มีดังนี้

 1. ประเภทที่ 1 ฉบับละ 10,000 บาท
 2. ประเภทที่ 2 ฉบับละ 20,000 บาท
 3. ประเภทที่ 3 ฉบับละ 30,000 บาท
 4. ประเภทที่ 4 ฉบับละ 40,000 บาท
 5. ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ปีละ 80 บาทต่อห้อง

เหตุที่ใบอนุญาตสิ้นสุด

 • ไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนด (ม.21)
 • ทายาท/ผู้จัดการมรดกไม่ขอรับโอนใบอนุญาตภายใน 180 วัน นับแต่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตาย (ม.25)
 • ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลสิ้นสภาพ (ม.26)
 • แจ้งเลิกประกอบธุรกิจโรงแรม (ม.27)
 • โรงแรมได้รับความเสียหายจนไม่อาจแก้ไขได้ (ม.28)
 • กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต (ม.41)