TH | EN

ให้เราเป็นที่ปรึกษาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย เรื่องบัญชี หรือเรื่องไหนๆ ติดต่อเราได้เลย!!

บริการจดจัดตั้งบริษัท

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด

   การดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัด

     ในการจัดตั้งบริษัทจำกัดนั้น จะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

 1. ต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิขึ้น แล้วไปจดทะเบียน
 2. เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่จะตั้งขึ้นนั้นมีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ
 3. ดำเนินการประชุมตั้งบริษัท โดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
 4. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป
 5. กรรมการบริษัทเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้นชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น (ทุนของบริษัทจะแบ่งเป็นกี่หุ้นก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท)
 6. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน ภายหลังจากการประชุมตั้งบริษัท
 7. ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิกรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวก็ได้
  7.1 จัดให้มีผู้เข้าชื่อหุ้นครบตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
  7.2 ประชุมจัดตั้งบริษัท เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน

  เข้าร่วมประชุม และผู้เริ่มก่อการ และผู้ชื่อซื้อหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น

  7.3 ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท
  7.4 กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ชำระเงินค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด

     ในกรณีที่บริษัทจำกัดนั้นได้ตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้ เป็นอย่างอื่น หรือผู้ถือหุ้นจะเลิกกิจการ ก็จะต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ หรือจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการได้กำหนดไว้


   รายการจดทะเบียนที่บริษัทจะต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

 1. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการตั้งบริษัท
 2. มติพิเศษของบริษัทให้
  (1) เพิ่มทุน
  (2) ลดทุน
  (3) ควบบริษัท
 3. ควบบริษัท
 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท
 5. เพิ่มทุน
 6. ลดทุน
 7. กรรมการ
 8. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
 9. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา
 10. ตราของบริษัท
 11. รายการอื่นที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

   วิธีการจดทะเบียน มีขั้นตอนดังนี้

 1. ในกรณีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ให้ผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการของบริษัทจะต้องขอตรวจและจองชื่อบริษัทเสียก่อนว่า ชื่อที่จะใช้นั้นจะซ้ำหรือคล้ายกับคนอื่นที่จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ เมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ภายใน 30 วัน
 2. ซื้อคำขอและแบบพิมพ์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง 7 แห่ง หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
 3. จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจพิจารณา
 4. ชำระค่าธรรมเนียมตามใบสั่งของเจ้าหน้าที่
 5. ถ้าประสงค์จะได้หนังสือรับรองรายการในทะเบียน ให้ยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมต่อเจ้าหน้าที่
 6. รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนและหนังสือรับรองรายการในทะเบียนได้

   การลงลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการ

 1. ผู้เป็นผู้เริ่มก่อการ หรือกรรมการจะต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอด้วยตนเอง จะมอบหมายบุคคลอื่นลงลายมือชื่อแทนไม่ได้
 2. ผู้เริ่มก่อการ หรือกรรมการ ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งต้องลงชื่อในคำขอจดทะเบียน จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนพร้อมแสดงต้นฉบับ

  บัตรประจำตัว หรือ

 3. ในกรณีที่ผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการไม่สามารถลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนตาม ข้อ 2. ให้ผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการลงลายมือชื่อต่อหน้าสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา หรือทนายความก็ได้

   สถานที่รับจดทะเบียน

 1. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 และส่วนจดทะเบียนกลาง

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.dbd.go.th

 2. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภูมิกาค สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้นๆ ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี สามารถขอจดทะเบียนได้ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.dbd.go.th อีกทางหนึ่ง

   หน้าที่ของบริษัทจำกัด

 1. บริษัทจำกัด ต้องทำงบการเงินอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน โดยมีผู้ สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้รวมถึงบริษัทที่แม้ว่าจะยังมิได้

  ประกอบกิจการก็ตาม จะต้องส่งงบการเงินด้วย มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

 2. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและให้นำส่งต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

  หรือที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 3. ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ภายหลัง 6 เดือน นับแต่วันจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และจัดประชุมครั้งต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกระยะเวลา 12 เดือน

  มิฉะนั้น จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

  อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท ก่อนวันนัดประชุม

  ไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ เพื่อลงมติพิเศษให้กระทำการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

 4. ต้องจัดทำใบหุ้นมอบให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 5. ต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
 6. บริษัทใดย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

  ในกรณีนิติบุคคลไม่จัดส่งงบการเงินประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนิติบุคคลจะมีความผิดแล้วกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำ

  การแทนนิติบุคคล ก็มีความผิดต้ตองระวางโทษเช่นเดียวกับนิติบุคคลด้วย


   กิจการที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการยื่นจดทะเบียน

 1. คำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันประชุมตั้งบริษัท
 2. คำขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ และ/หรือกรรมการออกจากตำแหน่งต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ตั้งกรรมการ ขึ้นใหม่ หรือกรรมการออกจากตำแหน่ง
 3. คำขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทจำกัด หรือให้ควบบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการลงมติพิเศษ
 4. คำขอจดทะเบียนตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการ ลงมติพิเศษ
 5. คำขอจดทะเบียนควบบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้มีการควบบริษัทเข้ากัน
 6. คำขอจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกกัน
 7. คำขอจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้เปลี่ยนตัว
 8. คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจผู้ชำระบัญชี ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการลงมติ หรือวันที่ที่ศาลได้มีคำพิพากษา
 9. คำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการลงมติ
 10. การยื่นรายงานการชำระบัญชีของบริษัทจำกัด ต้องยื่นทุกระยะ 3 เดือนครั้งหนึ่งนั้น ผู้ชำระบัญชีจะต้องยื่นรายงานการชำระบัญชี ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนด 3 เดือน

   ประเภทของการจดทะเบียน (คำแนะนำและตัวอย่างการจดทะเบียน)

 1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
 3. จัดตั้งบริษัทจำกัด
 4. จัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว
 5. แก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ
 6. เพิ่มทุนบริษัทจำกัด
 7. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและตราสำคัญ
 8. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
 9. แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานของบริษัทจำกัด
  9.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน
  9.2 ย้ายข้ามจังหวัด
 10. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำกัด
 11. ลดทุนบริษัท
  11.1 มติพิเศษให้ลดทุน
  11.2 ลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 (ทุน)
 12. แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
 13. ควบบริษัทจำกัด
  13.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท
  13.2 ควบบริษัท
 14. เลิกบริษัทจำกัด
 15. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
 16. เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

( รับบริการจดจัดตั้งบริษัท ปรึกษาฟรี ครบวงจร ค่าบริการเริ่มต้นที่ 6,999 บาท )

บริการรับทำบัญชี

   สำนักกฎหมายธรรมนิติบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้

   บริษัท โซดัน ลอว์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่เริ่มวางระบบสำหรับบริษัทตั้งใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร

รับทำบัญชี (ACCOUNTING)

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น
 • จัดทำสมุดรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท
 • ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) พร้อมด้วยรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง, รายละเอียดบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน (ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, ภพ. 30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
 • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
 • จัดทำพร้อมยื่นประมาณการรายได้ครึ่งปี ภงด. 51
 • ยื่นภาษีประจำปี ภงด. 50

** อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับ จำนวนรายการเอกสาร และความซับซ้อนของรายการ

** บริการบัญชี ด่วน ทันใจ จบทุกขั้นตอน เริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อเดือน (รวมค่าบริการรับส่งเอกสารแล้ว)

บริการด้านกฎหมาย

บริการด้านกฎหมายธุรกิจ

   สำนักกฎหมายธรรมนิติบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้

 • กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน
 • กฎหมายภาษีอากร
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายแรงงาน
 • กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
 • กฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน
 • กฎหมายทั่วไป

บริการด้านอรรถคดี

   สำนักกฎหมายธรรมนิติรับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภท ในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้

 • คดีแพ่งสามัญ
 • คดีพิเศษ
 • คดีอาญา
 • บริการบังคับคดี

อัตราค่าบริการ

 • ปรึกษาทาง E-MAIL หรือ โทรศัพท์ เริ่มต้นที่ 3,500 บาท / เดือน หรือ 6 เดือนขึ้นไป เริ่มต้นที่ 3,000 บาท

 • อื่นๆ เป็นไปตามตกลง

บริการรับรองเอกสาร/รับรองลายมือชื่อโดยทนายความ (Notarial Services Attorney)

โนตารี พับลิค (Notary Public) หรือ โนตาเรียล เซอร์วิส แอทโทนี่ (Notarial Services Attorney) ในประเทศไทย คืออะไร

   Notary Public หรือ Notarial services Attorney ในต่างประเทศหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการของประเทศนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ มีหน้าที่ในการจัดทำสัญญา รับรองลายมือชื่อในเอกสาร ลงชื่อในฐานะเป็นพยานใน เอกสาร รับรองเอกสารนั้นๆ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ ให้ทำคำสาบาน หรือทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้และตามหลักปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ส่วนมากเอกสารเหล่านั้นจะนำไปใช้ในต่างปรเทศ หรือสถานฑูตประจำประเทศไทย

   ในประเทศไทยทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความ และได้รับอนุญาตให้ทำรับรองลายมือชื่อ และเอกสารจากสภาทนายความ เป็นผู้ทำหน้าที่ Notary Public หรือ Notarial services Attorney โดยสภาทนายความ (The Lawyers council Of Thailand) ได้ออกข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร พ.ศ. 2551 และระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2552 และได้เปิดอบรมหลักสูตรทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ให้แก่ทนายความที่ต้องการทำหน้าที่ดังกล่าวและออกใบอนุญาตให้แก่ทนายความที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว


***บริการด้านรับรองเอกสาร/รับรองลายมือชื่อโดยทนายความ (Notarial Services Attorney)

 1. บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสาร
 2. บริการรับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
 3. บริการรับรองคำแปลเอกสาร เอกสารราชการ , เอกสารคำแปล , เอกสารมหาชน
 4. บริการรับรองข้อเท็จจริง
 5. บริการรับรองสำเนาเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อศึกษาต่างประเทศ และเพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ
 6. บริการรับรองความมีอยู่ของเอกสาร
 7. บริการจัดทำคำสาบาน
 8. บริการจัดทำบันทึกคำให้การ
 9. บริการทำคำคัดค้านตราสาร
 10. บริการรับรองตัวบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง
 11. บริการทำหน้าที่อื่นที่กฎหมายกำหนด

อัตราค่าบริการ

 • เริ่มต้นที่ 2,500 บาท / แผ่น

บริการและอัตราค่าบริการด้าน VISA และ Workpermit

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

1. ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง) 15,000
2. ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง) 14,500
3. ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services) 14,500
4. ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ One Stop Services) 14,000
5. ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (BOI) 15,000
6. ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (BOI) 14,500
7. แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน 5,000
8. ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี ( ต่างจังหวัด ) 20,000
9. ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี ( ต่างจังหวัด ) 19,500

VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)

1. ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 15,000
2. ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 14,500
3. ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก) ที่ศูนย์ One Stop Services 15,000
4. ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 14,500
5. ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (BOI) 19,500
6. ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (BOI) 19,000
7. วีซ่าติดตามครอบครัว (สำหรับคู่สมรส 9,500/ท่าน, สำหรับบุตร 7,500/ท่าน ) 15,000 / ครอบครัว
8. ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก) 15,000
9. ต่อวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ 1 ปี 14,500
10. ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30 14,000
11. รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 2,000
12. เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3,500
13. ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3,500
14. แก้ไขตราประทับวีซ่า 3,500
15. Single Re-Entry Visa ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 5,500
16. Multiple Re-Entry Visa ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง 5,500
17. ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B) 7,500
18. ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (ตม.ต่างจังหวัด) 19,500
19. ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ตม.ต่างจังหวัด) 19,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2559682 หรือ 098-2570137

Email : Sodan.law.lbc@gmail.com

Line ID : Sodanlaw2016