TH | EN

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดา

 1. แบบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดา (สธก.๑)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 6. รูปถ่ายด้านหน้า และด้านในสำนักงาน ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ จำนวน ๒ รูป โดยแสดงลักษณะ ดังนี้
  1. รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงานเห็นตัวอาคาร โดยแสดง ป้ายชื่อสำนักงาน และเลขที่ตั้งสำนักงานชัดเจน จำนวน ๑ รูป
  2. รูปถ่ายด้านในสำนักงาน จำนวน ๑ รูป
 7. แผนที่ตั้งสำนักงาน ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 8. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน
 9. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดและมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอ
 10. เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (เลือก ๑ แบบ กรณีเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร ตามแบบที่กำหนดกรณีเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายกรมการท่องเที่ยวเพื่อ.............…………………………..…….จำนวนเงิน..........................บาท (กรณีเงินสด/แคชเชียร์เช็ค ให้นำสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทแสดงต่อธนาคาร ๑ ชุด) อัตราเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั่วไป รหัส ๑๑/xxxxx หลักประกัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นำเที่ยวจากต่างประเทศ รหัส ๑๔/xxxxx หลักประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาทในประเทศ รหัส ๑๒/xxxxx หลักประกัน ๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะพื้นที่ รหัส ๑๓/xxxxx หลักประกัน ๑๐,๐๐๐ บาท
 11. ใบนำส่งหลักประกัน จำนวน ๒ แผ่น
 12. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ฉบับละ 2000 บาท
  ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี ครั้งละ 1000 บาท

***หมายเหตุ กรณีมีสาขา เตรียมเอกสารหลักฐาน ข้อ ๖ – ๘ ของสาขามาด้วย


ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดา
(ที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ)

 1. สำเนาใบทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาใบสำคัญรับรองการตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยของเรือที่จะใช้ในการบริการดำน้ำ พร้อมรับสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาใบอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ (กรณีมีการนำเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ)
 5. ใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ดำน้ำจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๑๕ วัน
 6. ใบรับรองว่ามีพนักงานสามารถดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำเบื้องต้นจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 7. ใบรับรองว่ามีผู้ควบคุมการดำน้ำและผู้สอนการดำน้ำจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 8. ใบรับรองว่ามีผู้สอนการดำน้ำเฉพาะในกรณีที่มีการสอนดำน้ำจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 9. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุจากการดำน้ำให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างการเดินทาง ท่องเที่ยว ในความคุ้มครองที่กฎหมายกำหนด และมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอ

เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล
กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

รายการเอกสาร

 1. แบบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล (สธก. ๒) ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
 3. รายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (หส.๒) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจจัดการแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของผู้มีอำนาจจัดการแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจจัดการแทน
 7. ตัวอย่างรอยประทับ ๒ ตรา
 8. รูปถ่ายด้านหน้า และด้านในสำนักงาน จำนวน ๒ รูป โดยแสดงลักษณะ ดังนี้
  1. รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงานเห็นตัวอาคารทั้งหลัง โดยแสดง ป้ายชื่อสำนักงาน และเลขที่ตั้งสำนักงานชัดเจน จำนวน ๑ รูป
  2. รูปถ่ายด้านในสำนักงาน จำนวน ๑ รูป
 9. แผนที่ตั้งสำนักงาน ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ
 10. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน
 11. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด และมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอ
 12. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
 13. เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (เลือก ๑ แบบ)
  1. กรณีเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร ตามแบบที่กำหนด ตัวอย่างหน้า ๑๐)
  2. กรณีเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายกรมการท่องเที่ยวเพื่อ.............…………………………..…….จำนวนเงิน.....................บาท
  3. (กรณีเงินสด/แคชเชียร์เช็ค ให้นำสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทแสดงต่อธนาคาร ๑ ชุด) อัตราหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว
  4. ทั่วไป รหัส ๑๑/xxxxx หลักประกัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นำเที่ยวจากต่างประเทศ รหัส ๑๔/xxxxx หลักประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  5. ในประเทศ รหัส ๑๒/xxxxx หลักประกัน ๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะพื้นที่ รหัส ๑๓/xxxxx หลักประกัน ๑๐,๐๐๐ บาท
 14. ใบนำส่งหลักประกัน จำนวน ๒ แผ่น ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ
 15. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ฉบับละ 2000 บาท
  ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี ครั้งละ 1000 บาท

***หมายเหตุ กรณีมีสาขา เตรียมเอกสารหลักฐาน ข้อ ๘ - ๑๐ ของสาขามาด้วย


เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล
กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนหรือนิติบุคคลอื่น

รายการเอกสาร

 1. แบบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล (สนท.๒) กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสำหรับนิติบุคคลอื่น ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน กรรมการสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งกรรมการสัญชาติไทยเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทเท่านั้นที่อยู่ของสำนักงานสาขา (กรณีมีสาขา)
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) ฉบับประชุมผู้ถือหุ้นปีปัจจุบัน รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.๒)
 5. ข้อบังคับของบริษัท หรือรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทกรณีบริษัทไม่มีข้อบังคับ รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ กรณีนิติบุคคลอื่นให้ใช้ ข้อบังคับของนิติบุคคล
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจจัดการแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจจัดการแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 9. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้มีอำนาจจัดการแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 10. ตัวอย่างรอยประทับตรา ๒ ตรา
 11. รูปถ่ายด้านหน้า และด้านในสำนักงาน กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญ จำนวน ๒ รูป โดยแสดงลักษณะ ดังนี้
  1. รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงานเห็นตัวอาคารทั้งหลัง โดยแสดง ป้ายชื่อสำนักงาน และเลขที่ตั้งสำนักงานชัดเจน จำนวน ๑ รูป
  2. รูปถ่ายด้านในสำนักงาน จำนวน ๑ รูป
 12. แผนที่ตั้งสำนักงาน กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญ
 13. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน
 14. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดและมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอ
 15. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท ของกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจจัดการแทน ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
 16. เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (เลือก ๑ แบบ)
  1. กรณีเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร ตามแบบที่กำหนด ตัวอย่างหน้า ๑๐)
  2. กรณีเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายกรมการท่องเที่ยวเพื่อ.............…………………………..…….จำนวนเงิน.....................บาท
  3. (กรณีเงินสด/แคชเชียร์เช็ค ให้นำสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทแสดงต่อธนาคาร ๑ ชุด) อัตราหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว
  4. ทั่วไป รหัส ๑๑/xxxxx หลักประกัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นำเที่ยวจากต่างประเทศ รหัส ๑๔/xxxxx หลักประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  5. ในประเทศ รหัส ๑๒/xxxxx หลักประกัน ๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะพื้นที่ รหัส ๑๓/xxxxx หลักประกัน ๑๐,๐๐๐ บาท
 17. ใบนำส่งหลักประกัน จำนวน ๒ แผ่น กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อ
 18. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ฉบับละ 2000 บาท ครบ ไม่ครบ ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี ครั้งละ1000 บาท

***หมายเหตุ กรณีมีสาขา เตรียมเอกสารหลักฐาน ข้อ ๑๑-๑๓ ของสาขามาด้วย


เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล
บริษัทจำกัด(มหาชน)/บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
(ที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ)

รายการเอกสาร

 1. สำเนาใบทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาใบสำคัญรับรองการตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยของเรือที่จะใช้ในการบริการดำน้ำ พร้อมรับสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาใบอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ (กรณีมีการนำเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ)
 5. ใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ดำน้ำจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๑๕ วัน
 6. ใบรับรองว่ามีพนักงานสามารถดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำเบื้องต้นจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 7. ใบรับรองว่ามีผู้ควบคุมการดำน้ำและผู้สอนการดำน้ำจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 8. ใบรับรองว่ามีผู้สอนการดำน้ำเฉพาะในกรณีที่มีการสอนดำน้ำจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 9. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุจากการดำน้ำให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างการเดินทาง ท่องเที่ยว ในความคุ้มครองที่กฎหมายกำหนด และมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอ