TH | EN

ใบอนุญาตเปิดหอพัก

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมดังนี้

**บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของหอพัก
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ของเจ้าของหอพักพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. รูปถ่ายขนาด 5×6 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป (กรณีที่ผู้จัดการหอพักเป็นคนละคนกับเจ้าของให้ใช้รูปถ่ายจำนวน 2 รูป
 4. ใบรับรองแพทย์ของเจ้าของหอพัก
 5. แบบแปลนโครงสร้างอาคารหอพัก
 6. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหอพักนั้น อาทิ โฉนดที่ดิน/สัญญาเช่า/สัญญาซื้อขาย/ใบอนุญาตก่อสร้าง หรือหนังสือการครอบครอง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 7. หลักฐานการประกันภัย
 8. หลักฐานอื่นใดที่เป็นไปตามกฎกระทรวง

**นิติบุคคล

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทผู้ใดผู้หนึ่งที่มาขออนุญาตจัดตั้งหอพัก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ของผู้ที่มาขออนุญาตขอจัดตั้งหอพัก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. รูปถ่ายขนาด 5×6 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป
 4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ที่มาขออนุญาตขอจัดตั้งหอพัก
 5. แบบแปลนโครงสร้างอาคารหอพัก
 6. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหอพักนั้น อาทิ โฉนดที่ดิน/สัญญาเช่า/สัญญาซื้อขาย/ใบอนุญาตก่อสร้าง หรือหนังสือการครอบครอง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 7. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด (ประทับตราห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด)
 8. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งต้องมีชื่อกรรมการและวัตถุประสงค์ที่มีการประกอบกิจการหอพัก (ประทับตราห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด)
 9. ใดผู้หนึ่งมาดำเนินการแทนได้ (ประทับตราห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด) พร้อมทั้งหลักฐานแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ
 10. หลักฐานการประกันภัย
 11. หลักฐานอื่นใดที่เป็นตามกฎกระทรวง

ส่วนการพิจารณาออกใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ควรพิจารณาคุณสมบัติผู้มายื่นขอจดทะเบียนตามหมวด 4 การจัดการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 โดยให้จัดเตรียมเอกสารประกอบดังนี้

 1. รูปถ่ายของผู้จัดการหอพัก ขนาด 5×6 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหอพัก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ของผู้จัดตั้งหอพักพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ใบรับรองแพทย์
 5. เอกสารอื่นใดที่เป็นไปตามกฎกระทรวง