TH | EN

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4

ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ได้แบ่งโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 3 จำพวก คือ

 1. โรงงานจำพวกที่ 1 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประกอบการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (ดูรายชื่อตามบัญชีท้ายกระทรวง)
 2. โรงงานจำพวกที่ 2 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนประกอบกิจการ (ดูรายชื่อตามบัญชีท้ายกระทรวง)
 3. โรงงานจำพวกที่ 3 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะ ประกอบกิจการโรงงานได้ (ดูรายชื่อบัญชีท้ายกระทรวง)

โรงงานจำพวก 1

 1. ไม่ต้องยื่นขออนุญาต
 2. ประกอบกิจการได้ทันที
 3. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎกระทรวงอันได้แก่
  • สถานที่ตั้งโรงงาน
  • ลักษณะอาคาร
  • เครื่องจักร
  • การควบคุมการปล่อยของเสียหรือมลพิษ

โรงงานจำพวก 2

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. เอกสาร รง.1
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 5. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน และใบอนุญาตก่อสร้าง
 6. อัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมรายปีและขึ้นอยู่กำลังขับเคลื่อนของเครื่องจักร แต่ไม่เกิน 450 บาท

โรงงานจำพวก 3

เอกสารประกอบการพิจารณา การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวก 3

 1. คำขอ รง.3
  1. กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด
  2. ต่างจังหวัด จำนวน 3 ชุด
 2. เอกสารประกอบการพิจารณา
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้ลงนาม
  3. หนังสือมอบอำนาจ
  4. แบบแปลนอาคารโรงงาน (วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร)
  5. แบบแปลนแสดงตำแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรและรายการเครื่องจักร (วิศวกรลงนามรับรอง เอกสาร)
  6. แบบแปลนระบบควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม (วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร)
  7. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อสร้างอาคาร)
  8. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือที่ดิน (กรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่หรือที่ดิน)
  9. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน (วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร)
 3. สถานที่ตั้งโรงงานจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง
 4. แบบแปลนแสดงขนาดของ BOILER (กรณีที่มี BOILER)