TH | EN

ใบทะเบียนพาณิชย์

เอกสารประกอบการใช้จดทะเบียนพาณิชย์

 1. คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.1)
 2. สำเนาบัตรประจาตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
 4. กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  • หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
  • แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบ(ถ้ามี)
 7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วิดิทัศน์ แผ่นดิวิทัศน์ดีวีดี หรือแผ่น วิดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่าย หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือสาเนาใบเสร็จตามประมวลรัษฎากรกร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
 8. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้ามณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณีให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจำนวนทุน โดยเชิญผู้ประกอบพณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนได้