TH | EN

ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภท นิติบุคคล

การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต

  • เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด
  • มีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย
  • มีวัตถุที่ประสงค์ในการประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
  • มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้วหรือมีทุนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท สำหรับการประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย และไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท สำหรับการประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยอย่างน้อยสองคน ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย (เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วยความรู้ในแผนธุรกิจ กำรบริหารงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบร้อยละ 40และความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัยร้อยละ 60)
  • มีพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต/วินาศภัยเป็นผู้ทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว
  • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/ วินาศภัยในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันขอรับ ใบอนุญาต

***หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย ต้องแต่งกายสุภาพ