TH | EN

ใบอนุญาตใช้ภาพเหรียญในสื่อโฆษณา

การใช้ภาพเหรียญในสื่อโฆษณามีเงื่อนไขดังนี้

  1. ภาพเหรียญจะต้องมีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าของจริง
  2. ต้องนำเสนอในลักษณะที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ
  3. เป็นภาพเหรียญในมุมอื่น ที่ไม่เป็นภาพเหรียญหน้าตรงและเห็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจน

ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของการวางตำแหน่งภาพมิให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และกรม ธนารักษ์