TH | EN

ใบอนุญาตใช้ภาพธนบัตรในสื่อโฆษณา

การใช้ภาพธนบัตรในสื่อโฆษณา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะหน่วยงานที่ผลิตและออกใช้ธนบัตรของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่การออกแบบ จัดพิมพ์ จนนำออกใช้เป็นธนบัตรที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ธนบัตรจึงถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗


หลักเกณฑ์ในการนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อโฆษณา

  1. เป็นภาพธนบัตรเพียงบางส่วน ไม่เต็มฉบับ
  2. เป็นภาพธนบัตรในมุมอื่น ที่ไม่เป็นภาพธนบัตรหน้าตรงและเห็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจน
  3. หากเป็นภาพธนบัตรหน้าตรง หรือเป็นรูปสี ต้องมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าธนบัตรรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัดเจน

ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของการวางตำแหน่งภาพมิให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ประสงค์นำภาพธนบัตรไปใช้เพื่อเผยแพร่ในทุกรูปแบบ ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ธปท. โดยส่งหนังสือขออนุญาต พร้อมแนบตัวอย่างรูปแบบชิ้นงานให้ ธปท. พิจารณาก่อนนำออกเผยแพร่หรือแจกจ่าย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย