TH | EN

ใบอนุญาตตั้งสถานบริการ

ความหมายของสถานบริการ

สถานบริการ คือ สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า ดังนี้

 1. สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มี และประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ได้แก่ ไนต์คลับ บาร์ ภัตตาคาร เป็นต้น {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.2509}
 2. สถานที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย และบริการโดยมีหญิงบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า (ได้แก่ ภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอนั่งร่วมโต๊ะปรนนิบัติลูกค้า หรือโรงน้ำชาที่มีเตียงพักผ่อนหลับนอน และมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น) {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509}
 3. สถานที่อาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า (ได้แก่ สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการนวดแก่ลูกค้ารวมตลอดถึงร้านตัดผมหรือดัดผมซึ่งมีห้องนวดแก่ลูกค้าด้วย เป็นต้น) {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509}
 4. สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือ การแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง (ได้แก่ ร้านคอฟฟี่ช้อบ ร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง เป็นต้น) {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509}

หลักเกณฑ์การตั้งสถานบริการ

อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการ ต้อง

 1. ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว
 2. ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
 3. มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก
 4. ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายว่าจะไม่อนุญาตให้มีการตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(1) (2) และ (3) เว้นแต่ สถานบริการที่ได้ขออนุญาตก่อนที่จะมีนโยบายไม่อนุญาตดังกล่าว หรือ เป็นสถานบริการที่ตั้งขึ้นในโรงแรมที่ได้มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวหรือได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI ซึ่งจะอนุโลมให้ตั้งได้เฉพาะสถานบริการตามมาตรา 3(4) ในโรงแรมดังกล่าวได้ โรงแรมละ 1 แห่ง

ผู้มีอำนาจอนุญาตหรือรับแจ้งการตั้งสถานบริการ (พนักงานเจ้าหน้าที่)

จังหวัดต่างๆ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด

กทม. คือ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล


อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

พิจารณาออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (1)(2)(3) ภายใน 90 วัน, รับทราบการตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(4), พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต พิจารณาการย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่อเติมสถานบริการ, สั่งพักใช้ใบอนุญาต เพิกถอน,สั่งผู้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(4)หยุดกิจการครั้งละไม่เกิน 30 วัน


การขอต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการ

หมายเหตุ กรณีใน กทม. ให้ติดต่อที่ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ หรือที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


การขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(4)

หมายเหตุ กรณีใน กทม. ให้ติดต่อที่ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ หรือที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับสถานบริการที่ควรทราบ

การขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ

 1. การขอเปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาต ถือว่าเป็นการโอนใบอนุญาต กฎหมายมิได้กำหนดให้โอนแก่กันได้
 2. กรณีเป็นนิติบุคคลขอเปลี่ยนผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคล ให้อยู่ในดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่

การย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสถานบริการ

 1. ห้ามย้ายสถานบริการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ และต้องย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน
 2. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุผลจำเป็น
 3. ต่อเติมให้กว้างขวางได้ แต่สำหรับกรณีเพิ่มห้องเพื่อปรับปรุงกิจการให้อยู่ในดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่

การโอนกิจการ

 1. ถือเป็นการอนุญาตใหม่ มีนโยบายไม่อนุญาต เว้นแต่โอนโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ซึ่งศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำโดยสุจริต
 2. กรณีที่มีการนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลและคู่กรณีทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาและ รวบรวมหลักฐานพร้อมเหตุผลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป

อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตเกี่ยวกับสถานบริการ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ เก็บเป็นรายปี ดังนี้

 1. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (1)
  1. สถานเต้นรำประเภทที่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ฉบับละ 1,000 บาท
  2. สถานเต้นรำประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ฉบับละ 500 บาท
  3. สถานรำวงหรือรองเง็งประเภทที่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ฉบับละ 50 บาท
  4. สถานรำวงหรือรองเง็งประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ฉบับละ 20 บาท
 2. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (2) ฉบับละ 1,000 บาท
 3. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (3) ฉบับละ 1,000 บาท
 4. ใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามข้อ 1.1 และ 1.2 ฉบับละ 100 บาท
 5. ใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามข้อ 1.3 และ 1.4 ฉบับละครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
 6. การต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครั้งละครึ่งหนึ่ง ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

ผู้มีอำนาจตรวจตรา ควบคุมดูแล สถานบริการ

นายอำเภอ และตำรวจตั้งแต่ชั้นสารวัตรขึ้นไป มีหน้าที่ในการตรวจตรา ควบคุมดูแลให้สถานบริการดำเนินกิจการเป็นไปโดยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี กรณีที่มีคำสั่งปิดสถานบริการให้นายอำเภอ แจ้งคำสั่งให้ผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือ และ ปิดสำเนาหนังสือคำสั่งไว้ที่หน้าสถานบริการ

ผู้รับอนุญาตสามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยตรง หรืออุทธรณ์ผ่านนายอำเภอท้องที่ก็ได้ ภายในเวลา 15 วันนับแต่ทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของ ปลัดกระทรวงมหาดไทยถือเป็นที่สุด


บัญชีแสดงเวลา เปิด-ปิด สถานบริการประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบัน

ลำดับ ประเภทสถานบริการ เวลาเปิด-ปิด กฎหมาย/คำสั่ง
1 ม.3(1) สถานเต้นรำ รวม หรือรองเง็ง ประเภทที่มี และประเภทที่ไม่มี หญิงพาตเนอร์บริการ ทุกวัน เวลา 21.00-02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2524)
2 ม.3(2) สถานที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือ เครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยมีหญิงบำเรอ สำหรับปรนนิบัติลูกค้า ทุกวัน เวลา 11.00-14.00 น. และ เวลา 18.00-24.00 น. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2521)
ม.3(2) สถานที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือ เครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า วันธรรมดา เวลา 16.00-22.00 น. วันหยุด เวลา 12.00-22.00 น. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2523 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2523
3 ม.3(3) สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า วันธรรมดา เวลา 18.00-24.00 น. วันหยุด เวลา 14.00-24.00 น. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2523 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2523
ม.3(3) สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีร้านตัดผม หรือดัดผมด้วย ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2521) และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2523 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2523
4 ม.3(4) สถานที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือ เครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใด เพื่อการบันเทิง ทุกวัน เวลา 06.00-01.00 น. เฉพาะการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใด เพื่อการบันเทิง ให้กระทำได้ระหว่าง ทุกวัน เวลา 11.00-14.00 น. และ เวลา 18.00-01.00 น. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2524)

สถานที่ติดต่อเพื่อขออนุญาตตั้งสถานบริการ

ต่างจังหวัด ติดต่อยื่นเรื่องราวขออนุญาตตั้งสถานบริการได้ ที่อำเภอท้องที่ ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู่ (ที่ทำการปกครองอำเภอ) หรือขอทราบ รายละเอียดได้ที่

 1. สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
 2. กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. 2211133, 2212893 E-mail moi0208@moi.go.th

กทม. ติดต่อที่ สถานีตำรวจท้องที่ หรือ ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 2803188-9

ที่มา : http://www.mahadthai.com/inspect/service.htm