TH | EN

ใบอนุญาตจัดหางาน

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศ มีอยู่ 2 กรณีคือ เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
 4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
 5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
 6. ไม่เป็นไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 7. ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 8. ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น
 9. ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
 10. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้
 11. มีหลักประกันเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทวางไว้กับนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานดังกล่าวเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทยและมีผู้จัดการ (ผู้รับอนุญาต) ต้องเป็นคนไทย และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีสิทธิ์ลงนามผูกพันบริษัทด้วย

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

 1. คำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (แบบ จง. 1) สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
 2. หลักประกัน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จะเป็น เงินสด หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือ สัญญาค้ำประกันจากธนาคาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • กรณีใช้เงินสดให้จัดทำเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย“กรมการจัดหางานเพื่อกระทรวงการคลัง”
  • กรณีเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย ต้องมีข้อความด้านหลังพันธบัตร โอนกรรมสิทธิ์ให้อธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง หรือจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด
  • กรณีเป็นสัญญาค้ำประกันจากธนาคาร (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย)
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน ผู้ที่จะเป็นผู้ถือใบอนุญาตฯ จะต้องเป็นหนึ่งในกรรมการ และมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 4. รายงานการประชุมแต่งตั้งให้กรรมการผู้มีสัญชาติไทย 1 คน ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้จัดการ
 5. กรณีกรรมการตาม (3) มีอำนาจลงนามเกิน 1 คนขึ้นไป ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหางานฯ ในประเทศติดอากรแสตมป์30 บาท (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย)
 6. หนังสือรับรองว่าไม่เป็น กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการ ของผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น
 7. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสำนักงาน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาซื้อขาย หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร เป็นต้น
 8. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งเป็นสำนักงานจัดหางาน จากเจ้าของกรรมสิทธิ์
 9. สัญญาเช่า (ถ้ามี)
 10. แผนที่ตั้งสำนักงานจัดหางาน พอสังเขป
 11. รูปถ่ายอาคารที่ตั้งสำนักงานทั้งภายในและภายนอก
 12. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ
 13. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก อย่างใดอย่างหนึ่ง ของกรรมการ และหุ้นส่วน
 14. ใบรับรองแพทย์
 15. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้ยื่นคำขอ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (รูปสุภาพหน้าตรง)
 16. สำหรับกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา แนบเอกสารเช่นเดียวกับนิติบุคคล แต่ยกเว้นเอกสารในข้อ 3-5

***หมายเหตุ ให้ไปตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจพร้อมนำผลการตรวจสอบมายื่น พร้อมเอกสารประกอบคำขอ (ทำหนังสือเป็นทางการออกจากบริษัท โดยระบุเพื่อใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตจัดหางาน)