TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 3 may 2562
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 101 ครั้ง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4800/4800 ๒๕๓๔ (กฎหมายแรงงาน)

 

 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4800/4800
  • ๒๕๓๔ นายอุดลย์ ฤาชา กับพวกโจทก์
  •  
  • ๕๓๔ บริษัทไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่งแอนด์
  •  
  • คอนสตรัคชั่น คอร์เปอเรชั่น จำกัดจำเลย
  •  
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 113, 850, 852
  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ม. 32, 40, 46
 •  

  • โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2534มีความว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงระงับข้อพิพาททั้งปวงดังต่อไปนี้

  • (1) ลูกจ้างตกลงยินยอมรับค่าชดเชยตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทได้เลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2534 ไว้ตามจำนวนที่ตกลงกันถูกต้องแล้วในขณะทำสัญญานี้

  • (2) บริษัทตกลงยอมจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว

  • (3) ลูกจ้างยอมรับว่าการที่บริษัทได้เลิกจ้างครั้งนี้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว

  • (4) ลูกจ้างสัญญาว่าจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากบริษัทอีก หมายความว่า ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนวันทำสัญญาระหว่างคู่กรณีที่มีอยู่นั้น ให้ถือตามความที่ตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับนี้ สิทธิเรียกร้องของโจทก์เกี่ยวกับเงินใด ๆ รวมทั้งค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดที่มีข้อพิพาทกันอยู่ก่อนวันทำสัญญานี้เป็นอันระงับไปโดยผลของสัญญาประนีประนอมยอมความโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยรับผิดในเงินดังกล่าวอีกได้

 •