TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 4 march 2559
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 714 ครั้ง

เลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ฎีกา 2558,2559/2529

การที่โจทก์ลาป่วยและลากิจเกิน 45 วัน ต่อปี ติดต่อ  กัน 2     ปีมิใช่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยส่วนหนังสือทัณฑ์บนเป็นเพียงบอกกล่าว     ให้โจทก์ทราบล่วงหน้าว่าหากถูกงดขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 2 ปี   ติดต่อกัน   อาจจะถูกเลิกจ้างได้ยังถือไม่ได้ว่าเป็นหนังสือตักเตือนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน  เพราะการลากิจและลาป่วยได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยชอบแล้ว    ไม่อาจถือได้ว่าเป็นความผิดจำเลยเลิกจ้างโจทก์ฐานหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้    แต่กรณีไม่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์

แต่ถ้านายจ้างได้มีการทำหนังสือเตือนไม่น้อยกว่าสองฉบับและทำหนังสือเลิกจ้างโดยแจ้งเหตุแห่งการเลิกจ้าง นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างได้ ตาม พรบ คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 119 อ้างถึงคำพิพากษาฏีกา 2962/2555

 

***ทั้งนี้ต้องกำหนดในระเบียบข้อบังคับการทำงานด้วย ***