TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 30 april 2563
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 1610 ครั้ง

กระทรวงแรงงานเปิด “ฝึกอาชีพ” ฟรี แถมเบี้ยเลี้ยง 150 บาท/วัน

 

 

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องหยุดงานขาดรายได้  จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ ภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะอาชีพ จึงกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน

จากผลกระทบดังกล่าว รวมถึงแรงงานที่ต้องหยุดงานจากสถานประกอบการหยุดกิจการชั่วคราว  ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และมีรายได้ระหว่างการฝึกอบรมด้วย จึงจัดโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนขึ้น ตั้งเป้าดำเนินการกว่า 7,800 คน รวม 390 รุ่น มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกอบรม กระจายเป้าหมายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า การฝึกอาชีพดังกล่าว มีระยะเวลาการฝึก 15 วัน หลักสูตรที่ดำเนินการ เช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ บาริสต้ามืออาชีพ การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย การประกอบธุรกิจกาแฟ  การประกอบอาหาร และการทำขนม เป็นต้น ระหว่างฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท   เพื่อให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระและมีรายได้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวด้วย

สำหรับกลุ่มแรงงานในระบบ มีหลักสูตรการฝึกทั้ง Up-skill และ Re-skill  พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะอื่นๆ ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ มีเป้าหมายดำเนินการอีก 7,000 คน ทั้งนี้จะพิจารณาสาขาที่ฝึกอบรมตามความต้องการของแต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครฝึกอบรมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0 2392 4790-4 หรือ 0 2245 4317