TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 30 october 2563
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 58 ครั้ง

การฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมมีอายุความ 10 ปี

 

 

            คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8765 - 8766/2550

            การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 49 จึงมีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 

            คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7083/2548

            การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม มิใช่เป็นกรณีที่ลูกจ้างฟ้องเรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอื่นจากนายจ้าง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (9) ที่มีอายุความ 2 ปี แต่เป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30