TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 19 june 2563
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 856 ครั้ง

สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

 การจัดให้มีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดึงดูดผู้หางานให้เข้ามาสมัครงานกับบริษัทได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรว่าเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในระดับสูง อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการรักษาพนักงานอีกด้วย  โดยสามารถแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาลูกจ้าง

 • การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
 • การจัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน
 • การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน
 • การจัดให้มีห้องสมุด หรือมุมอ่านหนังสือ ฯลฯ เป็นต้น

2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพ

 • การจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการหรือสหกรณ์ร้านค้า
 • การให้เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานศพ
 • การจัดชุดทำงาน
 • การจัดหอพัก
 • การจัดให้มีรถรับ-ส่ง
 • เงินโบนัส ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ

3. สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของลูกจ้าง

 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง

 • การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจ้าง
 • การช่วยค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 • การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้าง
 • การประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง

5. สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

 • เงินบำเหน็จ
 • เงินรางวัลทำงานนาน
 • ให้ลูกจ้างซื้อหุ้นของบริษัท
 • กองทุนฌาปนกิจ
 • เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัย

6. สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย

 • การจัดทัศนศึกษา
 • การแข่งขันกีฬา
 • การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน
 • การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย

          นับว่าเป็น 6 ไอเดียที่สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างดี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการให้องค์กรของตนมีภาพลักษณ์ที่น่าสนใจ พนักงานมีความสุข เพราะหากพนักงานได้อะไรที่มากกว่าความคาดหวัง หรือพื้นฐานที่ควรจะได้แล้วนั้น ก็มักจะก่อเกิดความสุข ความประทับใจ ซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันกับที่ทำงานในที่สุด ซึ่งล้วนแต่ส่งผลดีกับองค์กรในระยะยาว

ที่มา: เว็บไซต์ กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน