TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 29 april 2563
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 63 ครั้ง

ผู้รับประโยชน์ถึงแก่ความตายก่อนผู้ทำประกันเงินจะตกเป็นของใคร

 

 

เงินประกันชีวิตที่ผู้รับประโยชน์ถึงแก่ความตายก่อนผู้ทำประกัน เงินจะตกเป็นของใคร ระหว่าง ทายาทของผู้ทำประกันหรือทายาทของผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

คำตอบ เงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่ใช่ทรัพย์ที่ผู้ทำประกันมีอยู่ขณะถึงแก่ความตาย และผู้รับประโยชน์ตายไปก่อนผู้ทำประกัน ผู้รับประโยชน์ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิต สิทธิจะได้รับเงินตามกรมธรรม์ยังไม่เกิด

ดังนั้นเงินที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายจึงไม่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทผู้รับประโยชน์ แต่เงินประกันชีวิตตกแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประกัน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่821/2554 ผู้ตายทำสัญญาประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิต โดยระบุภริยาเป็นผู้รับประโยชน์ ปรากฎว่าภริยาผู้ตายถึงแก่ความตายก่อนผู้ตาย เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย บริษัทประกันชีวิตสั่งจ่ายตั๋วแลกเงินระบุชื่อภริยาผู้ตายเป็นผู้รับเงิน ดังนี้ เงินตามสัญญาประกันชีวิตมิใช่ทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายจึงไม่ใช่มรดกของผู้ตาย ส่วนภริยาผู้ตายซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยก็ถึงแก่ความตายไปก่อนผู้ตาย ย่อมไม่อยู่ในฐานะผู้รับประโยชน์ที่จะได้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิต สิทธิของภริยาผู้ตายที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยยังไม่เกิดขึ้น เงินตามตั๋วแลกเงินจึงไม่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของภริยาผู้ตาย

แม้เงินตามตั๋วแลกเงินจะมิใช่ทรัพย์มรดกของผู้ตายแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะมรดกเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งในอันที่จะใช้บังคับแก่เงินตามสัญญาประกันชีวิต เงินตามตั๋วแลกเงินจึงควรตกแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์มรดก