TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 9 march 2559
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 502 ครั้ง

การส่งเสริมการขายตามลักษณะเป้าหมายทางการตลาด

การส่งเสริมการขายตามลักษณะเป้าหมายทางการตลาด

 

 

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีปัจจัยหลักมาจากแผนการตลาดที่ดี นั้นก็คือการนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในการวางแผนเพื่อกระตุ้นยอดขายหรือทำให้ธุรกิจมีความเคลื่อนไหวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การส่งเสริมการขาย หรือ sales promotion มีบทบาทสำคัญมากในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันกันสูง เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยชี้นำให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างและสามารถเอาชนะคู่แข่ง หรือแบ่งพื้นที่การตลาดมาได้บ้าง ไม่มากก็น้อย

การส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้ พนักงานขาย ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ทำให้เกิดการทดลองใช้ หรือการซื้อโดย ลูกค้าคนสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจำหน่าย     เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นนให้ตัวแทนจำ หน่ายสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และใน ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจเร็วขึ้น  ผลิตภัณฑ์มีแรงดึงดูดใจมากขึ้นในสายตาของผู้บริโภค โดยไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานขาย การโฆษณาหรือการเผยแพร่ใดๆทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้น การส่งเสริมการขายคือ กิจกรรมทางการตลาดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการขายได้ในทันที ไม่ว่าจะในทางการโฆษณาหรือเครื่องมือการขาย ลักษณะการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาแบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นเป็นการจูงใจที่มุ่งสู่เป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่

 

1.การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อจำนวนมากขึ้น ตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วหรือเกิดความต้องการที่จะทดลองใช้สินค้า

2.การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พ่อค้าคนกลาง ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ขาย เพื่อกระตุ้นให้คนกลางแนะนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆ กระตุ้นให้คนกลางซื้อและเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อการจำหน่ายในปริมาณที่มากขึ้น

3.การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงาน เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งให้พนักงาน หรือแผนกงานขายใช้ความพยายามในการขายสินค้าให้ได้มากขึ้น หรือเป็นการกระตุ้นให้หาลูกค้ารายใหม่หรือหาผู้จัดจำหน่ายเพิ่มเติมให้กับบริษัท

การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมที่มักจะใช้ร่วมกับการโฆษณาหรือการขายโดยใช้พนักงานขาย เช่นโฆษณาให้รู้ว่ามีการลด แลก แจก แถม หรือ ส่งพนักงานขายไปแจกสินค้าตัวอย่างตามบ้าน เป็นความพยายามทางการตลาด  ที่ไม่ใช่งานด้านการขายที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ