TH | EN
บริการกฎหมาย
 • บริการด้านว่าความคดีต่างๆ
 • บริการด้านกฎหมายธุรกิจ
 • บริการจดทะเบียนต่างๆ
 • วางแผนกฎหมายป้องกันพนักงาน
 • ปรึกษากฎหมายแรงงา
 • ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
 • รับทำ visa workpermit
 • บริการด้านรับรองเอกสาร/รับรองลายมือชื่อโดยทนายความ
 • จัดทำบัญชี/ปิดงบบัญชีรายปี
 • บริการวางระบบบัญชี
บริการเว็บไซต์
 • บริการจัดทำเว็บไซต์
 • บริการออกแบบเว็บไซต์
 • บริการทำ Google Adwords
 • บริการปรึกษาด้านเว็บไซต์ฟรี
บทความน่ารู้
2020-10-22   - สิทธิลูกจ้างทดลองงาน
2020-10-07   - กฎหมายแรงงาน วันลาหยุด
2020-09-03   - เปิดเพลงเสียงดัง ระวังโทษปรับ
2020-07-22   - ผู้กู้เงินชำระหนี้เงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง จะทำอย่างไร
2020-07-17   - กู้เพียง 10,000 บาท แต่ถูกบังคับให้ลงชื่อว่ากู้ 100,000 บาท